PREAMBULUM

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.grassland.hu weboldalon történő böngészés és vásárlás esetére határozza meg az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, a személyes adatok kategóriáit; továbbá az adatkezelő kötelezettségeit és jogait; az adattovábbítás feltételeit; szabályozza az Adatkezelő és az Érintett közti kapcsolatot, a kapcsolattartás, valamint a jogérvényesítés módját; illetve jogsértés esetén a jogorvoslati lehetőségeket. Az adatvédelmi nyilatkozat közzétételétől hatályos, annak módosítására az Adatkezelő egyoldalúan jogosult (az utolsó módosítás dátumát feltüntetve).

Kérjük az alábbi Adatvédelmi Nyilatkozatot figyelmesen olvassa el! Kérdés, illetve probléma esetén előzetesen vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel. Az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával az abban foglalt valamennyi rendelkezést elfogadja.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 1. A Faberland Kft. mint a személyes adat kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő), az adatok feldolgozására és nyilvántartására harmadik személyt bíz meg (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).A jelen webáruház használata során gyűjtött személyes adatokat az Adatfeldolgozó nyilvántartási rendszerért a Digital Ocean álal szolgáltatott és a Cloudways-en közetített szerveren üzemelteti. Az Adatkezelő a birtokába jutott információkat profilalkotásra nem használja fel, ilyen tevékenységet nem végez, továbbá harmadik fél részére profilalkotás céljából adatot nem ad át. A személyes adatok a nyilvántartási rendszerben kizárólag a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.
 • Fogalmak
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Faberland Kft.

Adatkezelő címe: 2119 Pécel, Pesti út 3.

Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-129332/2017.

 • Adatfeldolgozó adatai

Adatfeldolgozó neve:  Cloudways, Digital Ocean

Adatfeldolgozó címe: www.cloudways.com/en/terms.php valamint www.digitalocean.com/legal/terms

 • Adatkezelés jogalapja

A www.grassland.hu honlapon történő regisztráció során megadott személyes adat olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (elektronikus kereskedelmi szolgáltatás). Ezen túlmenően bizonyos esetekben az adatkezelést az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése is megköveteli (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról; 2000. évi C. törvény a számvitelről). Az adatkezelés előzőekben felsorolt jogalapjait időben az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott és önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: Infotv. [5. § (1) a)]) minden esetben megelőzi, azonban amennyiben az adatkezelés célja valamely jogszabályból vagy szerződésből fakadó kötelezettség teljesítése (különösen, de nem kizárólagosan: számlakibocsátás; szolgáltatás teljesítése), az adatkezelés jogalapja elsődelesen e kötelezettség teljesítése.

 • Amennyiben az Adatkezelő az Érintett egyes adatait az adatkezelés eredeti céljától eltérő céllal kívánja felhasználni, az Érintettet tájékoztatja, egyben felhívja a hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról szóló nyilatkozatának megtételére.
 • Cselekvőképtelen kiskorú Érintett önállóan nem regisztrálhat, és személyes adatot semmilyen formában nem adhat meg. Cselekvőképtelen kiskorú személyes adatainak megadásához törvényes képviselőjének nyilatkozatára van szükség.

Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét betöltött kiskorú saját nevében hozzájárulhat személyes adatainak kezeléséhez, azonban a jognyilatkozatai érvényességéhez (különösen, de nem kizárólagosan: a webáruházról történő rendelés) törvényes képviselője hozzájárulása szükséges.

 • Az Érintett a korábbi beleegyezését időkorlát nélkül, bármikor visszavonhatja. A beleegyezés visszavonása kiterjed az Érintett együtt kezelt valamennyi adatára, azonban ez a folyamatban lévő teljesítést nem érinti.
 • A kezelt adatok köre
 • a felhasználó által, a regisztráció során megadott adatok;
 • a vásárlás során megadott adatok;
 • az érintett számítógépének IP-címe, és a megtekintett oldalak címe;
 • a böngészésre használt eszköz típusa;
 • sütik;
 • külön hozzájárulás alapján: tartózkodási hely;
 • külön hozzájárulás alapján: e-mail cím (hírlevél küldése céljából)

Az Adatkezelő semmilyen esetben nem gyűjt szenzitív személyes adatot.

 1. Az adatok felhasználására sor kerülhet
 1. a regisztráció, illetve a regisztráció véglegesítése körében (felhasználói adatok, e-mail cím, életkor)
  1. a megrendeléssel összefüggő, és ahhoz szükséges kötelezettség teljesítése körében (különösen, de nem kizárólagosan: személyazonosság, banki adatok, azonnali elérhetőség)
  1. a szállítással összefüggő, és ahhoz szükséges kötelezettség teljesítése körében (különösen, de nem kizárólagosan: személyazonosság, tartózkodási hely / üzembe helyezés helye, azonnali elérhetőség)
 1. Rendelkezés a személyes adatról

Az Érintett – a Faberland Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatban – jogairól bármikor tájékoztatást kérhet, jogainak gyakorlása érdekében kérelmet terjeszthet elő az info@grassland.hu címen. Adatkezelő az Érintett kérelmére teljes tájékoztatást ad az általa kezelt és az adatfeldolgozó által feldolgozott adatok köréről, jogalapjáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, és a hozzájárulás körülményeiről. Adatkezelő a tájékoztatást kivételesen tagadhatja meg, melyről az Érintettet a pontos ok és jogszabály megjelölésével tájékoztatja.

 1. Az Érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon (hozzáférés joga).

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat (helyesbítéshez való jog).

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén (törléshez való jog).

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére, meghatározott feltételek esetén az adatkezelő korlátozza az adatkezelést (az adatkezelés korlátozásához való jog), továbbá arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (tiltakozáshoz való jog).

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (adathordozhatósághoz való jog).

 1. Az adatkezelés ideje

Adatkezelő az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján birtokába került személyes adatokat 2 évig tárolja.

Az adatok törlésre kerülnek:

 • az Érintett törlésre irányuló kérelmét követően azonnal (kivéve, ha a vállalt kötelezettség teljesítéséhez vagy jogok érvényesítéséhez azokra továbbra is szükség van, a kötelezettség teljesítéséig vagy jog érvényesítéséig)
 • a Webáruház megszűnésével
 • az adatkezelés jogalapjának vagy céljának megszűnésével.
 • 2 év leteltével
 1. Adatkezelő a személyes adatok egy részét, a szerződéses kötelezettsége teljesítése érdekében és kizárólag a szükséges mértékben harmadik fél részére továbbítja. Az adattovábbítás előtt az érintett a szükséges tájékoztatást minden esetben megkapja. Adatkezelő az érintett személyes adatait kizárólag vele szerződött félnek, kötött célból, korlátozott rendelkezésre bocsátás mellett továbbít.

Adatvédelmi incidens, valamint egyéb jogvita során Adatkezelő az érintett adatait jogi képviselőjének továbbíthatja. Adatkezelő és jogi képviselője között e körben megbízás jön létre, melyben nem szükséges kitérni a továbbított, vagy továbbítani kívánt személyes adatokról.

 1. Adattovábbítás a megrendelés teljesítése érdekében

A szállítás érdekében továbbított adatok tekintetében Adatkezelő személyes adatokat továbbít az alábbi Társaság(ok) részére:

 • GLS Hungary Futárszolgálat
 • Indián-Sped Kft.

A továbbított adatok köre:

 • szállítási név, szállítási cím, telefonszám, ímél cím
 1. Adatbiztonság

Adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok biztonságáról a szükséges technikai és szervezési intézkedések, berendezések és eljárások biztosításával védi a személyes adatokat a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, elvesztéssel, megsemmisítéssel, károsodással szemben.

 1. Hírlevél

A célzott reklámcélú küldemények küldése érdekében Érintett személyes adatai kizárólag az Érintett egyéb felhasználási céloktól eltérő, külön hozzájárulása alapján kerülnek felhasználásra. A Érintett ezen hozzájárulását erre való tekintettel, önkéntesen és kifejezetten, tevőleges magatartásával adja meg.

Érintett hírlevélről történő leiratkozása esetén Adatkezelő az Érintett személyes adatait az erre elkülönített nyilvántartásából ésszerű határidőn belül törli.

 1. Sütik

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama). Ezen adatokat az Üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez ‘cookie’-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a ‘cookie’-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. ‘Cookie’-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatók. A ‘cookie’ egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol.

 1. Automatizált döntéshozatal

Adatkezelő az adatkezelés során nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.

 • Személyes adat harmadik fél részére történő továbbítása értékesítés céljából

Adatkezelő a birtokolt adatot nem értékesíti.

 • Jogorvoslat

Érintett személyes adatainak megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve jogsértés esetén az illetékes Törvényszékhez fordulhat.